śp. ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa (1946-2016)

śp. ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa (1946-2016)

Z żalem zawiadamiamy, iż 18.09.2016 r. w godzinach popołudniowych na Słowacji po długiej i ciężkiej chorobie zmarł nasz ukochany Profesor,  ks. dr hab. Tadeusz Zasępa. Odszedł w Dzień Pański i jednocześnie niedzielę Środków Społecznego Przekazu.

Urodził się 23 kwietnia 1946 r. w Radziejowicach koło Radomska. Poprzez świecenia związany z Częstochową, w związku z pracą i studiami na KUL, związany z archidiecezją lubelską. W latach 2008-2014 był rektorem Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku na Słowacji.
Był także wykładowcą w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Założył Katolickie Radio Lublin i kierował nim w latach 1993-1995. Od 1976 r. do 1992 r. był kierownikiem Referatu Współpracy z Zagranicą KUL.
– Za zgodą władz uniwersytetu, przy jego znacznym udziale utworzono w 1991 r. Katedrę Współczesnych Form Przekazu Wiary na Wydziale Teologii KUL. Również z inicjatywy ks. Zasępy w 2001 r. na Wydziale Teologii KUL w Instytucie Teologii Pastoralnej powstała specjalizacja o nazwie Edukacja medialna – mówi ks. dr hab. Jarosław Woźniak.
Za swoją działalność ks. prof. Tadeusz Zasępa został uhonorowany w 2004 r. Międzynarodową Nagrodą Słowackiej Akademii Nauk za wkład w rozwój nauk społecznych, humanistycznych, kultury i sztuki na Słowacji. W 2007 r. w dowód zasług dla Słowacji, otrzymał obywatelstwo Republiki Słowackiej. Był związany z tygodnikiem „Niedziela”
(nota za: http://lublin.gosc.pl/doc/3453928.Nie-zyje-ks-Tadeusz-Zasepa)

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 25 września na Słowacji. Szczegóły zostaną podane w ciągu najbliższych dni.

Strona o śp. ks. Profesorze na witrynie KUL Jana Pawła II: http://www.kul.pl/ks-prof-dr-hab-tadeusz-zasepa,art_10205.html

zdj. o. dr Mirosław Chmielewski

Galeria zdjęć śp. Profesora także z doktorantami Edukacji Medialnej KUL i innych specjalizacji w ramach Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL Jana Pawła II:

Zapraszamy do zapoznania się z bogatym życiorysem i twórczością naukową naszego śp. Profesora opisaną m.in. w artykule ks. dra hab. Jarosława Woźniaka zamieszczonego w Biuletynie Edukacji Medialnej, Czerwiec (1) 2016, s.11-16.

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa – kapłan, naukowiec, wychowawca – Jarosław P. Woźniak

            Misją Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, powołanego do istnienia w 1918 roku wraz z niepodległą Polską, była  służba człowiekowi, Kościołowi i narodowi polskiemu. W poczet wielkich ludzi,  którzy swoją pracę traktowali właśnie jako służbę, wpisuje się także ks. prof. Tadeusz Zasępa, który od 42 lat jest związany z uniwersytetem. Jego życie i działalność naukowo-dydaktyczna, organizacyjna oraz wychowawcza zachęca do przybliżenia Jego sylwetki szerszemu gronu czytelników.

Ks. prof. Tadeusz Zasępa urodził się 23 kwietnia 1946 roku w Radziechowicach koło Radomska (obecnie województwo łódzkie) jako drugie z czworga dzieci Antoniego i Reginy. W roku 1947 rodzina Zasępów przenosi się do Częstochowy i tam właśnie Tadeusz Zasępa rozpoczyna swoją edukację szkolną. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im Gen. Świerczewskiego w Częstochowie, gdzie w 1965 roku zdał egzamin maturalny. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego diecezji częstochowskiej w Krakowie, w którym w latach 1965–1971 odbył studia filozoficzno-teologiczne. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Stefana Bareły 30 maja 1971 w Częstochowie i został skierowany do pracy duszpasterskiej. W latach 1971–1974 pracował jako wikariusz w parafii Ducha Świętego w Wieruszowie. Następnie odbywał studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które zakończył w 1977 roku uzyskaniem tytułu licencjata na podstawie pracy Katechizacja w Stanach Zjednoczonych w okresie odnowy kerygmatycznej. Podczas studiów podjął obowiązki duszpasterza w Domu Akademickim KUL przy ul. Sławińskiego 8 w Lublinie (obecnie ul. Niecała). Po studiach rozpoczął pracę na uniwersytecie, gdzie w latach 1976-1992 pełnił funkcję kierownika Referatu Współpracy z Zagranicą KUL. Praca administracyjna nie przeszkadzała ks. Tadeuszowi Zasępie w rozwoju naukowym. W latach 1981–1984 studiował w Waszyngtonie, Genewie i Mediolanie. Zdobywane doświadczenia naukowe w kraju i zagranicą zaowocowały zdobyciem kolejnego stopnia naukowego. 4 maja 1983 roku otrzymał doktorat z zakresu teologii pastoralnej na podstawie rozprawy doktorskiej Gabriel Moran jako katechetyk, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. M. Majewskiego. Cztery lata później, tj. 17 listopada 1987 roku, uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Katecheza emigracyjna Radiowej Godziny Różańcowej o. Justyna w USA 1931–1981. W latach 1990-1991 był docentem w Instytucie Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL[1], a następnie powierzono Mu zajęcia dydaktyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL. Znaczący rozwój naukowy ks. Zasępy zaowocował zgodą władz uniwersyteckich na utworzenie w 1991 roku Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary na Wydziale Teologii KUL, której kierownictwo powierzono właśnie Jemu. W 2004 roku powołał do istnienia czasopismo naukowe „Biuletyn Edukacji Medialnej”, którego redaktorem naczelnym jest do chwili obecnej. Również z inicjatywy ks. Zasępy w 2001 roku na Wydziale Teologii KUL w Instytucie Teologii Pastoralnej powstała specjalizacja o nazwie Edukacja medialna. W jej ramach odbywają się czteroletnie studia doktoranckie, których celem jest przygotowanie do twórczego i świadomego posługiwania się mediami.

Działalność dydaktyczna ks. Zasępy nie ograniczała się jedynie do zajęć na Wydziale Teologii. O Jego zajęciach tak pisał wieloletni dyrektor Instytutu Liturgiki i Homiletyki, ks. prof. Władysław Głowa: „Prowadził także zajęcia z tematyki mass mediów dla studentów Wydziału Prawa i Prawa KUL. Zajęcia jego cieszą się dużym zainteresowaniem. Są prowadzone żywo z użyciem metod aktywizujących”[2]. Intensywna praca na Wydziale Teologicznym KUL miała bezpośrednie przełożenie na karierę naukową. W 1995 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w roku 2001 profesorem zwyczajnym.

W latach 1998-2001 był prezesem Zarządu Lubelskiej Szkoły Biznesu, spółki z o.o. Fundacji Rozwoju KUL. W 1999 założył Lubelską Szkołę Biznesu – Szkołę Wyższą i był jej pierwszym rektorem (po zmianie nazwy: Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły).

Ks. prof. Tadeusz Zasępa rozwijał swoją działalność naukowo-dydaktyczną także poza macierzystym uniwersytetem. Od połowy lat dziewięćdziesiątych swoją wiedzą i zdobytym doświadczeniem wspierał ośrodki naukowe na Słowacji. W latach 1995-1997 był wykładowcą Wydziału Teologicznego w Spiskiej Kapitule. Od 1997 roku kierował podyplomowym studium dziennikarskim na Uniwersytecie Trnawskim. Był także wykładowcą na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku oraz na Wydziale Teologii Greckokatolickiej Uniwersytetu w Prešovie.

Ks. Profesor kierował także projektami programów europejskich: Kvalitativna a kvantitativna analiza spravodajsk ́ych relacji slovensk ́ych mienkotvorn ́ych televizii, VEGA 2006, KUR, Ružomberok oraz „Forum scientiae et sapientiae” (2006–2007). Był także recenzentem programów europejskich:

– Ocena projektu Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego dotyczącego „Oceny marketingu prasy katolickiej”, 2004.

– Prototyp programu kształcenia religijnego dzieci i młodzieży w szkole, ks. doc. dr hab. Jan Szpet, Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu.

– Media religijne w Europie Środkowo –Wschodniej, Projekt  Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie 2005.

– Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w Kościele w Polsce za pomocą public relations. Doświadczenia i postulaty, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006.

– The Programme Committee of the Center of Excellence of the Slovak Academy of Science, Bratislava 2004-2006.

– Slovak Political Culture after 1989, VEGA, Projekt SAV, Bratislava 2006.

– A New Paradigm of Media Communication as Theoretical Starting Point for Mass – Media Studies, Commision of S.G.A., Vedecká grantová agentúra Ministerstwa školstva SR a Slovenskej akadémie vied, projekt od stycznia 2007 do grudnia 2009, Bratislava 2006.

– Mass Media in the Late Modern Society, Commision of S.G.A., Vedecká grantová agentúra Ministerstwa školstva SR a Slovenskej akadémie vied, projekt od stycznia 2007 do stycznia 2009, Bratislava 2006.

Za swoją działalność na Słowacji ks. prof. Tadeusz Zasępa został uhonorowany 13 listopada 2002 roku medalem za zasługi dla Uniwersytetu Trnawskiego, a 24 września 2004 roku Międzynarodową Nagrodą Słowackiej Akademii Nauk za wkład w rozwój nauk społecznych, humanistycznych, kultury i sztuki na Słowacji. W roku 2007, w dowód zasług dla Słowacji, otrzymał obywatelstwo Republiki Słowackiej[3]. Praca na uniwersytetach, służba Kościołowi Słowackiemu i zdobyte zaufanie zaowocowało wybraniem ks. prof. dr. hab. Tadeusza Zasępy 23 kwietnia 2008 roku rektorem Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. Funkcję tą pełnił do 2014 roku. Z Jego inicjatywy została wybudowana nowoczesna biblioteka uniwersytecka, której uroczyste otwarcie miało miejsce 25 września 2013 roku. Za Jego kadencji podjęto również wiele inicjatyw naprawczych na tej katolickiej uczelni, które miały wzmocnić pozycję ružomberskiego uniwersytetu na Słowacji i w Europie[4].

Innym ważnym obszarem aktywności ks. Profesora było duszpasterstwo i działalność na polu organizacyjnym w Kościele. Chociaż z racji święceń kapłańskich ks. Zasępa przynależy do diecezji częstochowskiej, to dzięki studiom i pracy na KUL-u związał się także z Kościołem lubelskim. W sposób szczególny swoją posługą duszpasterską wspierał wiernych parafii Nawrócenia św. Pawła w Lublinie, oraz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Żabiej Woli. W archidiecezji lubelskiej zostały także dostrzeżone jego zagraniczne doświadczenia związane z mediami. Był założycielem Katolickiego Radio Lublin i w latach 1993-1995 był jego pierwszym dyrektorem. W tych samym okresie również Jemu powierzono wprowadzenie do archidiecezji tygodnika „Niedziela”. Był pierwszym redaktorem lubelskiej edycji tego katolickiego czasopisma.

W 2002 roku z inicjatywy ks. Zasępy powołana została do istnienia Fundacja „Sacrum-Paideia” im. Księdza Grzegorza Piramowicza, której misją jest wspieranie i rozwój różnych dziedzin twórczości artystycznej, szczególnie osób niepełnosprawnych. Do zadań fundacji należy również organizowanie wystaw oraz popularyzowanie twórczości osób niepełnosprawnych. Przez czternaście lat działalności fundacja udzielała stypendiów studentom polskiego pochodzenia z krajów dawnego ZSRR oraz publikowała prace artystów niepełnosprawnych. Współorganizowała i ufundowała 15 nagród dla niepełnosprawnych autorów pamiętników we współpracy z UMCS.

Ks. prof. Zasępa „jest członkiem: Gӧrres – Gesellschaft (członek zwyczajny; od 1990 r.), Rady Programowej kwartalnika „Forum Scientiae et Sapientiae”, Uniwersytet Trnawski (od 1999 r.), Rady Naukowej Wydziału Filozofii, Katolicki Uniwersytet w Ružomberku, Rady Naukowej Wydziału Teologii Greckokatolickiej, Uniwersytet w Prešovie, Rady Programowej Orbis Communicationis, Prešov, „Forum” – Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej w Warszawie (od 1995 r.), Towarzystwa Naukowego KUL, Komisji Akredytacyjnej „Forum” – Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej (od 1998 r.), Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Historicky Ustav (Instytut Historyczny) na Katolickim Uniwersytecie w Ružomberku (od 2006 r.), honorowym członkiem Rady Naukowej Wydziału Humanistyki Uniwersytetu Trnawskiego (od 1999 r.), a także recenzentem prac naukowych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Poznańskiego (od 1999 r.),”[5] jest członkiem Rady Naukowej kwartalnika „Kultura-Media-Teologia” Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie (od 2010 r.), członkiem Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu (od 2012 r.).

            Za swoją działalność naukowo-dydaktyczną i organizacyjną w Polsce i na Słowacji był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany:

– Man ofthe Year 1997 – 1998, The International Biographical Centre of Cambridge, England; In recognition for the service to education and culture.

– Man of the Year 2001, for outstanding community and professional achievement, The
American Biographical Institute, USA.

– Nomination to the Noble Prize for 200l, by the United Cultural Convention of the United States of America.

– Medal za zasługi dla Uniwersytetu Trnawskiego, 13 listopada 2002.

– Międzynarodowa Nagroda Słowackiej Akademii Nauk w dziedzinie nauk społecznych, kultury i sztuki, 24 września 2004.

Aktywność ks. prof. Tadeusza Zasępy na płaszczyźnie naukowej najlepiej widać w Jego publikacjach. 17 książek autorskich bądź współautorskich, z których 6 napisanych jest w języku polskim, a 11 w języku słowackim. Na swoim koncie ma także 13 pozycji książkowych jako redaktor. Popełnił również 80 artykułów naukowych oraz 120 artykułów popularnonaukowych i publicystycznych w językach: polskim, słowackim, angielskim i niemieckim. Opracował pięć haseł w Encyklopedii katolickiej (T. 5 i T. 6). Zawartość tej pokaźnej liczby publikacji świadczy o rozległych zainteresowaniach Ks. Profesora, obejmujących nauki teologiczne, nauki o mediach i o rodzinie. Nieobca jest Mu problematyka dotycząca zarówno spraw gospodarki, biznesu, jak i zagadnień związanych z integracją europejską. Te szerokie zainteresowania nie pozostały bez wpływu na studentów polskich i słowackich, którzy pod kierunkiem ks. Profesora studiowali, pisali prace magisterskie, licencjackie i rozprawy doktorskie. W trakcie swojej pracy naukowo-dydaktycznej ks. Zasępa wypromował 167 magistrów i licencjuszy oraz był promotorem 59 rozpraw doktorskich, był także recenzentem wielu prac magisterskich, rozpraw doktorskich, przewodów habilitacyjnych oraz profesorskich. Nie sposób pominąć organizacji wielu konferencji oraz udział z referatem w blisko 100 konferencjach w kraju i zagranicą, które składają się na całość obrazu działalności naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej.

W bieżącym roku ks. prof. Tadeusz Zasępa skończył 70 lat życia i kończy swoją pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Można mieć nadzieję, że tak niezwykła osobowość i bogaty dorobek naukowy doczekają się wnikliwych opracowań.

Bibliografia:  

Głowa W., Działalność naukowa i wychowawcza ks. prof. dr hab. Tadeusza Zasępy – prof. zwyczajnego, Rektora Lubelskiej Szkoły Wyższej im. Króla Władysława Jagiełły, kierownika Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w: „Biuletyn Edukacji Medialnej” 1/2006 s.5-8.

Sám, aby iní neboli sami. Rozhovor novinára Karla Ilju Dvořáka s profesorom Tadeuszom Zasępom, Prešov 2016.

Sám, aby iní neboli sami II. Profesorovi Tadeuszovi Zasępovi k sedemdesiatke, Prešov 2016.

https://www.kul.pl/files/324/bibliografia/zas_t.pdf [20. 05. 2016].

http://www.kul.pl/ks-prof-dr-hab-tadeusz-zasepa,art_10205.html [20. 05. 2016].

Słowa kluczowe:

Duszpasterstwo, nauka, organizacja, praca, Zasępa.

Key words:

Ministra, science, organisation, work, Zasępa.

Summary:

 In 2016 prof. Tadeusz Zasępa finishes the scholarly and educational activities at the John Paul II Catholic University of Lublin. The article aims to give professor’s profile as a priest, scientist, organizer and educator who works in Poland and Slovakia.

[1] https://www.kul.pl/files/324/bibliografia/zas_t.pdf [20. 05. 2016].

[2] W. Głowa, Działalność naukowa i wychowawcza ks. prof. dr hab. Tadeusza Zasępy – prof. zwyczajnego, Rektora Lubelskiej Szkoły Wyższej im. Króla Władysława Jagiełły, kierownika Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w: Biuletyn Edukacji Medialnej 1/2006 s.5.

[3] https://www.kul.pl/files/324/bibliografia/zas_t.pdf [20. 05. 2016].

[4] Zob. Sám, aby iní neboli sami II, Profesorovi Tadeuszovi Zasępovi k sedemdesiatke, Prešov 2016.

[5] https://www.kul.pl/files/324/bibliografia/zas_t.pdf [20. 05.2016].

share