Studia doktoranckie na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II są skierowane do osób, które chcą poszerzyć i pogłębić wiedzę naukową. Mogą je podjąć duchowni, nauczyciele, katecheci, pracownicy mediów oraz osoby zamierzające podjąć pracę w obszarach związanych z mediami (np. PR, rzecznik prasowy). Studia mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej w zakresie specjalizacji – edukacja medialna, pracowników mediów katolickich, publicznych, public relations, rzeczników prasowych, nauczycieli edukacji medialnej na różnych poziomach edukacyjnych, krytyków telewizyjnych, filmowych i teatralnych reprezentujących światopogląd chrześcijański. Studia kończą się uzyskaniem stopnia naukowego – doktora.

Doktoranci w ramach studiów uczestniczą w wykładach oraz mogą brać udział w następujących inicjatywach:

 • sesje, sympozja, kongresy naukowe i brać w nich czynny udział
 • prowadzić badania naukowe pod kierunkiem opiekuna naukowego
 • starać się o finansowanie swoich badań naukowych w ramach tzw. grantów i programów badawczych krajowych i zagranicznych
 • publikować artykuły naukowe:

Kryteria kwalifikacji na studia doktoranckie

Na studia doktoranckie z edukacji medialnej, które odbywają się w systemie stacjonarnym są przyjmowani absolwenci wydziałów teologicznych z tytułem magistra (licencjat teologii) oraz innych wydziałów takich jak: humanistyka, filozofia, prawo, nauki społeczne (według kryteriów KUL) pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych. Absolwenci tych kierunków są zobowiązani zdać egzamin w wymaganym zakresie z teologii dogmatycznej, teologii moralnej i historii Kościoła (w pierwszym roku studiów doktoranckich) oraz teologii fundamentalnej i Biblii (w drugim roku studiów doktoranckim). Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie tytułu zawodowego magistra z wynikiem na dyplomie, co najmniej 4,0 oraz średniej ocen ze studiów, co najmniej 4,0. Kwalifikacja odbywa się na podstawie rozmowy.

Wymagane dokumenty

 1. Kwestionariusz zgłoszeniowy wydrukowany ze strony serwisu rekrutacyjnego www.kul.pl/dlakandydatow wraz z okładką na dokumenty
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów
 3. Zgodę osoby prowadzącej seminarium doktoranckie na udział w seminarium
 4. Urzędowo potwierdzoną kserokopię dowodu osobistego
 5. Aktualny (nie starszy niż 6 miesięcy) odpis metryki chrztu św. – dotyczy chrześcijan świeckich – albo oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru uczelni
 6. Skierowanie na studia od władz duchownych (w przypadku osób duchownych i zakonnych oraz wszystkich kandydatów na studia doktoranckie w zakresie teologii)
 7. Cztery fotografie