Kadra

ks. dr hab. Jarosław P. Woźniak

adiunkt, kierownik Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary KUL Jana Pawła II

Urodził się 13 sierpnia 1964 roku w Lublinie. W 1984 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie i rozpoczął studia na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1990 roku obronił pracę magisterską pt. Chrystologiczna interpretacja śmierci we współczesnej teologii polskiej,napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława Bartnika i otrzymał tytuł magistra teologii.
W tym samym roku 2 czerwca otrzymał święcenia kapłańskie z rąk abpa Bolesława Pylaka i rozpoczął pracę duszpasterską jako wikariusz w parafii św. Jerzego w Biłgoraju. W 1992 roku został skierowany do pracy w parafii św. Jana Chrzciciela w Nałęczowie.
W 1993 roku podjął studia specjalistyczne z teologii pastoralnej w Katedrze Współczesnych Form Przekazu Wiary w KUL, uzyskując w 1995 roku stopień licencjata teologii.

1 października 1997 roku został zatrudniony w Instytucie Teologii Pastoralnej Wydziału Teologii KUL na stanowisku asystenta.
19 listopada 2003 roku uzyskał stopień doktora teologii na podstawie rozprawy: Dejmka inscenizacje staropolskiego dramatu religijnego i ich wymiar pastoralny, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Tadeusza Zasępy.
Od 1 marca 2006 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Współczesnych Form Przekazu Wiary KUL.
W roku 2015 obronił rozprawę habilitacyjną. Od 2016 roku pełni funkcję Kierownika Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary.

O. dr Mirosław Chmielewski CSsR

adiunkt w Katedrze Współczesnych Form Przekazu Wiary KUL Jana Pawła II

Urodził się 3 września 1962 w Gołdapi; członek Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (CSsR); studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie ukończył obroną pracy magisterskiej Wezwanie do jedności chrześcijan według listu do Efezjan napisanej pod kierunkiem o. prof. Wojciecha Bołoza na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; 1988 przyjął święcenia kapłańskie i został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie.

W latach 1991-1996 odbył studia specjalistyczne z katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; od 1994 rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie; 2007 obronił rozprawę doktorską Katechetyczno-homiletyczna działalność o. Henryka Pagiewskiego CSsR (1930-2000) napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Kulpaczyńskiego. 2007-2010 prowadził zajęcia zlecone w Instytucie Nauk o Rodzinie a w roku akademickim 2010/11 oraz w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL; 2005-2011 - wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Marianów w Lublinie. W 2011r. został zatrudniony jako asystent w Katedrze Współczesnych Form Przekazu Wiary a od 2012 r. jako adiunkt; jest współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, jest członkiem Rady Programowej kwartalnika „Homo Dei`` (1994-1996; 2011-), był sekretarzem redakcji czasopisma naukowego „Biuletyn Edukacji Medialnej`` (2011-2016), a od 2016 jest zastępcą redaktora naczelnego powyższego periodyku, jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma naukowego ``Zeszyty Formacji Katechetów`` (2014-). Jest współzałożycielem i członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pedagogów NATAN; od 2015 członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.
W zgromadzeniu zakonnym pełnił między innymi następujące funkcje: rektor Wyższego Seminarium Duchownego i przełożony domu zakonnego w Tuchowie (1996-2002); radny Zarządu Warszawskiej Prowincji Redemptorystów (1996-2002); przewodniczący Sekretariatu Formacji Warszawskiej Prowincji Redemptorystów; członek Sekretariatu ds. Ekonomicznych Warszawskiej Prowincji Redemptorystów (1999-2002; 2005-2008);członek Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów (2011-2015); viceprefekt Tirocinium Pastoralnego Redemptorystów w Lublinie (2011-2015); przełożony domu zakonnego w Lublinie (2008-2015). Od 1996 był wielokrotnie delegatem na Kapitułę Prowincjalnej Warszawskiej Prowincji Redemptorystów; współorganizował kilka Kapituł Prowincjalnych Warszawskiej Prowincji Redemptorystów.

ks. dr Jarosław Czerkawski

adiunkt w Katedrze Współczesnych Form Przekazu Wiary KUL Jana Pawła II

Urodzony 18.05.1968 r. w miejscowości Szczekociny; studia filozoficzno-teologiczne w Kielcach ukończył obroną pracy magisterskiej Wpływ formacji liturgicznej na posługiwanie i życie prezbitera szafarza Eucharystii napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Stanisława Czerwika na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; w 1994 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa prof. dra hab. Kazimierza Ryczana i został skierowany do pracy duszpasterskiej do parafii Wniebowzięcia NMP w Małogoszczu. W latach 1998-2000 podjął studia specjalistyczne z zakresu liturgiki na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 2000 roku skierowany do pracy duszpasterskiej do parafii pw. Bł. Józefa Pawłowskiego we Włoszczowie; 2001 roku rozpoczął studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II z zakresu katechetyki. Obronił rozprawę doktorską Liturgiczna formacja katechetów w 2005 roku napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Stanisława Kulpaczyńskiego.

Po powrocie ze studiów został skierowany do pracy w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz do pracy w Kurii Diecezjalnej na stanowisku wizytatora diecezjalnego w Wydziale Katechetycznym oraz do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego. Od 2006 roku ćwiczenia z katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach; dyrektor Centrum Kształcenia Permanentnego Diecezji Kieleckiej odpowiedzialny za formację młodych kapłanów. W 2009 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Katechetyki Szczegółowej w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL; wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Redaktor naczelny serii wydawniczej Biblioteka Kieleckich Studiów Teologicznych; do głównych kierunków badan należy: katecheza dzieci i młodzieży, katecheza parafialna, metodyka katechezy. Należy do Stowarzyszenia Katechetyków Polskich i Polskiego Towarzystwa Teologicznego.