Projekt planów naukowo-badawczych
Katedry Współczesnych Forma Przekazu Wiary KUL

Dorobek naukowy Specjalizacji Edukacja Medialna oraz podejmowane aktualnie badania pozwalają wyodrębnić następujące kierunki badań:

1. Internet i nowe technologie

W tym obszarze podejmowane są badania nad współczesnymi wyzwaniami dla nowej ewangelizacji w kontekście kultury medialnej generowanej przez „nowe media”. Prowadzone są badania nad problematyką mediów społecznościowych w ewangelizacyjnej misji Kościoła. Będą kontynuowane badania nad ewolucją komunikacji wiary w wybranych przekazach medialnych dla dzieci.

2. Teatr religijny

Teatr religijny jako temat badawczy był próbą przedstawienia roli jaką odegrał i nadal odgrywa teatr religijny w dobie globalizacji. Jaki wpływ wywiera na życie codzienne i pogłębienie religijności i w jaki sposób oddziałuje na kulturę. Badania prowadzone były w dwóch płaszczyznach: teatr religijny w duszpasterstwie oraz teatr współczesny w poszukiwaniu Boga.

3. Człowiek w społeczeństwie informacyjnym

Kolejny kierunek badań koncentruje się nad przemianami zachodzącymi w odbiorcy mediów i jego relacji do społeczeństwa informacyjnego. Dwie główne linie badań koncentrują się na relacji rodziny do mediów: rola rodziny w edukacji medialnej dzieci i młodzieży w świetle współczesnej nauki Kościoła, obraz rodziny we współczesnym polskim filmie, rodzina a debata o gender w przekazach medialnych oraz roli wybranych mediów w służbie wychowania młodzieży.

4. Globalizacja kultury, polityki i ekonomii

Badania w tym, obszarze zmierzają do wypracowania form tworzących równowagę w nieuniknionych procesach globalizacyjnych. Stąd też zainteresowanie zależnościami między globalizacją, mediami i etyką. Podejmowane badania poszukują odpowiedzi na pytanie czy globalizacja jest szansą czy zagrożeniem porządku międzynarodowego?

5. Współczesne wyzwania dla edukacji medialnej

W tym obszarze badawczym aktualnie podjęte są i będą kontynuowane następujące zagadnienia badawcze: formacja liderów edukacji medialnej, język mediów, komunikacja w mediach, różne rodzaje i formy cyberprzemocy jako wyzwanie dla edukacji medialnej, dziennikarstwo obywatelskie szansą dla edukacji medialnej, rola filmu w edukacji medialnej, metody dramowe w dydaktyce edukacji medialnej.

6. Etyka mediów

Badania podjęte w dziedzinie etyki mediów mają na celu wykazanie, na ile rzetelność jest cechą dziennikarzy, jak funkcjonuje selekcjonowanie materiału, jaką rolę pełnią sensacyjne tytuły, na ile wydarzenia jednostkowe są przedstawiane jako jednostkowe a nie powszechne, na ile dziennikarze kierują się w swej pracy osądem sumienia, czy dziennikarze są zdolni do odważnej obrony prawdy, współczucia dla innych i obrony sprawiedliwości. W badaniach naukowych podjęte zostaną próby odpowiedzi na pytania: jak dziennikarze służą ludziom i kulturom, jak pomagają w dialogu ze światem, jak służą ludzkiej wspólnocie i postępowi społecznemu, wreszcie wspólnocie kościelnej w nowej ewangelizacji.

7. Sacrum w mediach

Ten kierunek badań obejmuje problematykę interpretacji religii i religijności w mediach w kluczu sacrum. Podejmowane są w tym obszarze badania z zakresu sztuki sakralnej w prasie katolickiej w Polsce, roli reportażu radiowego w formacji do logosfery w kontekście kultury wizualnej, miejsca duchowości w filmie dokumentalnym.

8. Public relations a Kościół

Katedra podejmuje także problematykę public relations (PR) w życiu i działalności Kościoła. Będą kontynuowane badania w zakresie antropologicznych uwarunkowań PR w Polsce i wybranych krajach Europy, roli PR w działalności szkół wyższych w Polsce oraz konieczne są dalsze badania nad media relations w duszpasterskiej działalności Kościoła katolickiego w Polsce.